85. När Muhammad står under Herrens tron

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, s. 106

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

83 – Abû Hurayrah (radhiya Allâh ´anh):

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev bjuden på kött, varpå en bog togs fram åt honom. Han tyckte nämligen om den biten. Han bet av en bit av den och sade: “Jag är människornas mästare på Domedagen… Därefter fortsätter jag till dess att jag står under Tronen, varpå jag faller ned på ansikte inför min Herre. Därefter sägs det: “Lyft på ditt huvud, Muhammad! Fråga och du kommer att beviljas, medla och du kommer att bönhöras.” Jag lyfter upp mitt huvud och säger: “Mitt samfund, Herre.” Då sägs det: “Muhammad! Genom paradisets högra port ska du föra in från ditt samfund de som slipper betala räkenskap. De har lika mycket tillgång till alla portar som alla andra människor.”1

1Ahmad (2/435-436), al-Bukhârî, Muslim och andra.