85. Förstår vi Tawhîd?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 90-91

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Denna berättelse gynnar i den bemärkelse att en muslim – en lärd också för den delen – kan hamna i olika typer av avguderi omedvetet. På så sätt gynnar den lärdom och vaksamhet. Dessutom gagnar den på så sätt att man är medveten om att en okunnig persons sägning ”Vi förstår Tawhîd” hör till de största okunnigheter och Satans lömskaste planer som finns. Den gynnar även att den muslim som drar en egen slutsats och säger omedvetet ett ord av hädelse varefter han uppmärksammas och ångrar sig genast förblir troende precis som israeliterna och de som frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den gynnar även om han inte hädar, ty han ska tillrättavisas på ett strängt sätt precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde.

FÖRKLARING

Incidenten kring det träd som de ville hänga vapen i i välsignande syfte och israeliternas förfrågan gynnar på följande vis:

1 – En människa, om än lärd, kan vara okunnig om vissa typer av avguderi. Det ålägger människan att hon lär sig och vet så att hon inte faller i avguderi omedvetet. Likaså hör det till de allvarligaste frågorna att säga att man vet vad avguderi är för något då man i själva verket inte alls gör det. Det är en komplex okunnighet som innebär felaktigt begrepp. Komplex okunnighet är värre än enkel okunnighet. En person som besitter en enkel okunnighet lär sig och gagnar andra med sin kunskap, medan en komplext okunnig person tror felaktigt att han är kunnig. Följaktligen vidhåller han sina handlingar som går emot föreskriften.

2 – Om en muslim säger något hädiskt och sedan tillrättavisas och ångrar sig, skadas han inte av det då han ursäktas för sin okunnighet. Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än vad han kan bära. Skulle han däremot vidhålla sin otro, döms han utifrån sitt tillstånd.

3 – Även om en människa inte vet att det hon vill uppnå är otro, tillrättavisas hon strängt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till sina följeslagare:

”Ni kommer säkerligen att följa dem som var före er.”

Detta är en klar och tydlig avvisning.