83. Utträde ur islam

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 88

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

79 – Slaven lämnar inte tron så länge han inte förnekar det som fört in honom i den.

FÖRKLARING

Det som inför honom i tron är trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Så länge slaven tror på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att häda, förblir han i tron och islam. Så fort han förnekar det som fört in honom i den – det vill säga trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud – utesluts han ur tron. Likaså utesluts han ur tron om han hamnar i en annan synd som utesluter en ur tron ehuru han inte förnekar trosbekännelsen.