82. Betydelsen av en avfälling

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 87

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det kan även sägas att om de forntida avgudadyrkarna endast hädade för att de dyrkade andra än Allâh, beljög sändebudet och Qur’ânen, förnekade Uppståndelsen och dylikt, vad är då meningen med att alla rättsskolors lärde tar upp avfällingens dom? En avfälling är ju en före detta muslim som hädar. De nämner många faktorer som beskyller deras utövare för otro och förlovar deras liv och egendomar. De nämner även frågor som anses vara betydelselösa av deras utövare, däribland oavsiktliga uttalanden och skämt.

FÖRKLARING

Detta är det sjätte svaret. Vad betyder de olika typerna av otro som nämns i kapitlet om avfällingen, om de forntida avgudadyrkarna hädade endast efter att ha kombinerat olika typer av otro som avguderi, förnekelse och högmod? Varenda typ orsakar hädelse. De nämner även frågor som ansågs betydelselösa av deras utövare, såsom oavsiktliga ord och skämt. Om inte dessa typer orsakade otro, även om deras utövare skulle vara bra ur en annan synvinkel, hade det varit värdelöst att nämna dem.

Han (rahimahullâh) nämner att samtliga rättsskolors lärde avvisar detta tvivel i sina böcker när de kommer till kapitlet om avfällingen. Däri nämner de flera typer av otro. De nämner även frågor som ansågs betydelselösa av deras utövare, såsom oavsiktliga ord och skämt. Trots det beskyllde de dem för otro och uteslöt dem ur islam på grund av dessa handlingar. Denna fråga kommer att tas upp längre fram på ett mer klargörande sätt.