81. Ytterplagget får inte vara väldoftande eller parfymerat

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 137-138

Det femte villkoret är att ett ytterplagg inte får vara väldoftande eller parfymerat. Många hadîther förbjuder kvinnan från att gå utomhus parfymerad. Härmed citerar jag några med autentiska berättarkedjor:

1 – Abû Mûsâ al-´Ash´arî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den kvinna som parfymerar sig och sedan passerar människor så att de känner hennes doft, är en hora.”1

2 – Zaynab ath-Thaqafiyyah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er ska till moskén ska hon inte närma sig parfym.”2

3 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den kvinna som doftar rökelse ska inte be ´Ishâ’ med oss.”3

4 – Mûsâ bin Yasâr berättade:

”En parfymerad kvinna gick förbi Abû Hurayrah som sade: ”Allsmäktiges slavinna! Är du på väg till moskén?” Hon svarade: ”Ja.” Han sade: ”Är det därför du har parfymerat dig?” Hon svarade: ”Ja.” Han sade: ”Gå tillbaka och bada. Jag har hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Det finns inte en kvinna som går till moskén parfymerad, utan att Allâh avslår hennes bön till dess att hon går hem och badar.”4

Hadîtherna bevisar det jag nämnde i början. Domen är allmän. Dofter och parfymer på kroppen har samma dom som dofter och parfymer på kläderna, framför allt med tanke på att den tredje hadîthen nämner rökelser som används särskilt på kläder.

1an-Nasâ’î (2/283), Abû Dâwûd (2/192), at-Tirmidhî (4/17), al-Hâkim (2/396), Ahmad (4/400), Ibn Khuzaymah (1681) och Ibn Hibbân (1474). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god.”

al-Hâkim sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

adh-Dhahabî höll med. Jag anser dock att den är god.

2Muslim, Abû ´Awânah, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah med flera. Jag har behandlat deras berättarkedjor i ”ath-Thamr al-Mustatâb” och ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah”.

3Ibid.

4al-Bayhaqî (3/133) och (3/246) via al-Awzâ´î från Mûsâ bin Yasâr.