81. Muslimerna och Banû ´Ubayd al-Qaddâh

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 86-87

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det kan också sägas att Banû ´Ubayd al-Qaddâh, som härskade över Nordafrika och Egypten på Banûl-´ Abbâs tid, vittnade alla om att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. De tillskrev sig islam och bad både fredagsbön och samlingsbön. Men då de motsatte sig föreskriften inom frågor som inte vi följer, enades de lärde om att beskylla dem för otro, låta dem bekrigas och betrakta deras land som ett otroget sådant. Följaktligen angrep muslimerna dem till dess att de räddade de muslimska länderna som de besatt.

FÖRKLARING

Sådär lyder det femte svaret. De lärde enades om att Banû ´Ubayd al-Qaddâh var otrogna. De härskade över Nordafrika och Egypten och vittnade att det inte fanns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, de bad fredagsbön och samlingsbön. De sade att de var muslimer. Det hindrade dock inte muslimerna från att beskylla dem för avfall då de motsatte sig föreskriften inom vissa frågor. Till sist bestred de dem och återerövrade deras territorium.