80. Dessa är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade:

De betror hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”1

Därpå knöt han fingrarna. De tror också på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp. Om en kroppsdel värker, lider resten av kroppen av feber och sömnlöshet.”2

De befaller tålamod i tid av prövningar, tacksamhet i tid av välfärd, välbehag i tid av svårigheter. De anbefaller värdiga moraler och fina handlingar och tror på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”3

De rekommenderar dig att ta kontakt med den som undviker dig, ger den som berövar dig och förlåter den som förtrycker dig. De påbjuder tillgivenhet till föräldrarna, släktband och fint grannskap. Också befaller de att faderlösa, fattiga och resenärer bemöts väl och slavar behandlas milt. Samtidigt förbjuder de arrogans, högmod, förtryck och all sorts angrepp på skapelsen.

De anbefaller nobla karaktärer och förmenar nedriga karaktärer. Allt de säger och gör är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Deras väg är den islam som Allâh skickade Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med. Men profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att hans samfund skall delas upp i sjuttiotre grupper varav alla skall till Elden förutom en; samlingen. I en annan rapportering står det:

”Den som följer det jag och mina följeslagare följer.”

Därmed höll de fast i en ren islam som är fri från föroreningar och de är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Bland dem finns trovärdiga, martyrer, rättfärdiga och vägledande imamer. De besitter återberättade dygder och omnämnda förträffligheter. De består också av avlösare och religionens imamer vars vägledning samfundet är enat om. De är den stödda gruppen som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Stunden infaller.4

Vi ber Allâh låta oss tillhöra dem, att Han inte vilseleder oss efter att väglett oss och att Han benådar oss – Han är förvisso den som begåvar stort. Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

FÖRKLARING

De betror som sagt hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp. Om en kroppsdel värker, lider resten av kroppen av feber och sömnlöshet.”

De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”

Detta är vad Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på. Inom allt de säger och gör håller de fast vid Qur’ânen och Sunnah. De har inget annat motiv. Deras tal och handlingar är tyglade med Qur’ânen och Sunnah. De är uppkallade efter dem då de enas om dem och håller fast vid dem och samarbetar om dem. Bland dem finns imamer som håller sig till religionen och tyglas av föreskriften. Alla är de Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

De består också av avlösare. Det vill säga lärde som avlöser varandra och ersätter varandra. Varje gång en lärd dör kommer en annan så länge världen existerar. Så kommer samfundet att vara. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Stunden infaller.”

Det vill säga precis innan Apokalypsen slår in, då en ljuvlig doft tar de troende männens och kvinnornas själar varpå endast de värsta varelserna återstår. Det är de som får uppleva Apokalypsen.

Vi ber Allâh inte låta oss tillhöra dem, att Han skyddar oss mot vår ondska och våra dåliga handlingar och att Han stödjer Sin religion och höjer Sitt ord. Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh. Må Allâh hylla och freda Sin slav och Sitt sändebud, vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare. Allâh! Hylla och freda honom!

1al-Bukhârî (2446) och Muslim (2585).

2al-Bukhârî (6011) och Muslim (2586).

3Abû Dâwûd (4682) och at-Tirmidhî (1162). God och autentisk enligt al-Albânî.

4al-Bukhârî (7311), Muslim (4951) och Ahmad (18135).