8. Vilka är trons sjuttiotre delar?

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 27-29

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Om någon frågar dig vilka är trons sjuttiotre delar, är svaret att de har inte nämnts tillsammans för att vi ska kunna svara på den frågan. Dock är det allom bekant att även om de inte nämns allesammans i en och samma hadîth, hör de i alla fall till dyrkan av Allâh och gudsfruktan. Om du granskar olika rapporteringar, finner du dem lite här och där. Vet du inte att undarröjning av skadlighet från vägen är en del av tron? Detsamma gäller hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Blyghet utgör en nivå av tron.”1

”Svartsjuka hör till tron.”2

”Enkelhet hör till tron.”3

”Bra band hör till tron.”4

Alla dessa drag hör till trons grenar. Från ´Ammâr (radhiya Allâhu ´anh) rapporteras följande:

”Tre tillhör tron: välgörenhet under svåra tider, rättvisa mot dig själv och fredshälsning till skapelsen.”5

1al-Bukhârî och Muslim. Se ”al-Îmân” (66) av Ibn Abî Shaybah.

2al-Bazzâr och Ibn Battah i ”al-Ibânah” via Abû Sa´îd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), med en berättarkedja som består av en återberättare vars tillstånd är okänt.

3Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah och andra via Abû Umâmah al-Hârithî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Hâkim autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî.

4God. Autentisk enligt al-Hâkim. Den nämns i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah”.

5Rapporteras både som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och som ´Ammârs ord. Den övervägande åsikten gör gällande att det är ´Ammârs ord ehuru dess berättarkedja är olikartad.