8. Tre sorters Tawhîd

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 31-32

Frågeställaren ville veta vad de lärde med djupt rotad kunskap säger i sakfrågan, inte de vilsna, de pretentiösa och ignoranterna. Frågor ska ställas till lärde som anammar den gudomliga metodiken och äger ankrad kunskap. Det är deras ord och utslag som väger.

I övrigt är Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât en tredje gren av Tawhîd. De två andra är:

1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Det betyder att Allâh är ensam om Sina handlingar, däribland skapning, försörjning, upplivning, avlivning och upprätthållning av skapelse.

2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det betyder att Allâh allena ska dyrkas utmed de handlingar som Han har föreskrivit för Sina slavar, däribland åkallan, bön, slakt och ed.

3 – Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât. Det betyder att människan bekräftar de Allâhs namn och egenskaper som Han själv har bekräftat. Samtidigt ska Han frikännas alla defekter och brister som Han själv har frikännt Sig. Det hela ska vara överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Denna tredje kategori kan i själva verket inkluderas till den första. Därför delar vissa lärde in Tawhîd i enkom två typer:

1 – Tawhîd relaterad till vetskap och bekräftelse. Det vill säga Tawhîd-ur-Rubûbiyyah och Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât. Vetenskaplig Tawhîd med andra ord.

2 – Tawhîd relaterad till strävan och avsikt. Det vill säga Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Praktisk Tawhîd med andra ord.

Då spekulationer i Allâhs namn och egenskaper blev allt vanligare bland senare generationer, blev de lärde i behov av att detaljera denna kategori varefter de gjorde den till en tredje kategori för att avvisa spekulanterna och klarlägga sanningen. Kort sagt finns det generellt sett två typer av Tawhîd:

1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah inklusive Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât.

2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah.

Denna indelning är baserad på studier i Qur’ânen och Sunnah och ingalunda termer uppfunna av människor, vilket illasinnade ignoranter påstår.