8. Spritmissbruk i jordelivet förhindrar spritdrickning i nästa liv

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 18-20

D – Spritmissbruk i jordelivet förhindrar spritdrickning i nästa liv. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dricker sprit i jordelivet kommer inte att dricka sprit i nästa liv.”1

I en annan formulering står det:

”Den som missbrukar sprit i jordelivet och dör, kommer inte att dricka sprit i nästa liv.”2

I en tredje formulering står det:

”Den som dricker sprit i jordelivet och inte ångrar sig för det, kommer inte att dricka sprit i nästa liv.”3

an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah lade till från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh):

”Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är paradisets invånares dryck. Den som låter bli att dricka den kommer att dricka den i nästa liv.”4

Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Min Herre svor vid Sin makt: Min slav avstår inte från sprit utav fruktan för Mig utan att Jag låter honom dricka ur renlighetens gård.”5

Imâm al-Ismâ´îlî rapporterade via ´Alî som lade till:

”Paradisets invånare kommer att komma till den och dricka den. Så ärar Allâh dem.”

Det vill säga att de kommer att samlas i renlighetens gård och dricka sprit.

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”I Tora står det: ”Den som avstår från sprit efter att Jag har förbjudit den ska Jag låta dricka ur renlighetens gård.”6

Är det inte fullständigt fel att påskynda denna vidriga dryck som förstör förstånd och religion i sällskap av syndiga, nedriga och jävliga människor, och prioritera den framför den rena spriten som ska åtnjutas ur renlighetens gård i sällskap av människor ärade av Allâh – profeterna, de sanningsenliga, martyrerna och de rättfärdiga?

En natt drömde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag såg tre personer dricka sprit och sjunga varvid jag frågade vem de var. De sade: ”De är Zayd bin Hârithah, Dja´far och ´Abdullâh bin Rawâhah.” Han vände sig mot dem och hälsade till dem. Det var efter att de hade stupat som martyrer i Mu’tah-slaget.”7

1al-Bukhârî (5253) och Muslim (2003).

2Muslim (2003).

3al-Bukhârî (5253).

4an-Nasâ’î (6869) och Ibn Mâdjah (3374).

5Ahmad (5/257).

6al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (10/222) och al-Khatîb i ”Muwadhdhih Awhâm-il-Djam´ wat-Tafrîq” (2/159).

7at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (7666).