8. Skolastikernas beskrivning av Herren

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

at-Tadmuriyyah, sid. 11

Näst dem kommer en tredje grupp av skolastiker bland Mu´tazilah och deras anhängare. De bekräftar Allâhs namn till skillnad från de egenskaper som namnen innehåller. Vissa av dem anser att namn som den Vetande, den Förmögne, den Hörande och den Seende är endast synonymiska egennamn. Andra menar att Han är vetande utan vetskap, förmögen utan förmåga, hörande utan hörsel, seende utan syn. De bekräftar som sagt namnen till skillnad från de egenskaper som namnen innehåller. Klarifikation av dessa människors osunda och paradoxala teorier, i ljuset av sund rationalitet och autentiska citat, nämns förvisso i andra sammanhang.

Alla dessa människor flyr en sak för att sedermera hamna i något som antingen är likt det de flyr eller också värre än det de flyr. Därtill vidhåller de likväl förvrängning och förnekelse. Om de bara hade begrundat djupare, hade de jämställt det likartade och åtskillt det olikartade på ett förnuftigt sätt. Dessutom hade de tillhört dem som begåvats med kunskap; de människor som anser att sanningen finns i det som har sänts ned till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från hans Herre och att den leder till vägen till den Allsmäktige, Den som allt lov och pris tillkommer. Men de är människor som håller sig till det okända, liknar vid det obefintliga, sofisterar kring det rationella och ter sig som Qarâmitah i förhållande till det uppenbarade.