8. Skillnaden mellan profeter och sändebud

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 18-19

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

28 – Han vägleder den Han vill. Han skyddar och skonar utav favör. Han vilseleder, försakar och prövar rättvist.

29 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa.

30 – Han är fjärran från motståndare och likar.

31 – Ingen kan avvisa Hans beslut, sinka Hans dom eller överväldiga Hans order.

32 – Vi betror allt det och är övertygade om att allt det är från Honom.

33 – Muhammad är Hans utvalde slav, utkorade profet och behagliga sändebud.

FÖRKLARING

Alla sändebud är profeter men alla profeter är inte sändebud. Det har nämnts flera skillnader mellan sändebud och profeter, vilka du kan finna bland annat i al-Âlûsîs ”Rûh-ul-Ma´ânî” (5/449-450). Den korrekta åsikten förefaller vara att ett sändebud är sänt med en ny föreskrift medan en profet är sänd med den föregående föreskriften. Självklart måste även profeter förkunna föreskriften. Om det är allom bekant att lärde måste göra det, kan det naturligtvis inte vara mindre obligatoriskt för profeter att göra detsamma.