8. Sjätte beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

6 – Abû Muhammad ´Abdullâh bin Mansûr bin Hibatillâh bin al-Mawsilî underrättade oss: Abûl-Husayn al-Mubârak bin ´Abdil-Djabbâr as-Sayrafî underrättade oss: Abûl-Hasan Muhammad bin ´Abdil-Wâhid bin Dja´far underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm bin al-Hasan bin Shâdhân underrättade oss: Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin al-Mughallas underrättade oss: Abû ´Uthmân Sa´îd bin Yahyâ bin Sa´îd al-Umawî underrättade oss: Min fader berättade för mig: Ibn Ishâq sade:

”En svart slav som ägdes av en invånare i Khaybar gick ut med fåren när han fick reda på att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade kommit. Han sade till några av sina vänner: ”Vem är den där mannen?” De sade: ”Han är Allâhs sändebud som har skickats av Allâh.” Han sade: ”Av Honom som är ovanför himlen?” De svarade: ”Ja.” Han sade: ”Låt mig komma honom närmare.” Efter att de hade tagit honom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade han: ”Är du Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Ja.” Han frågade: ”Av Honom som är ovanför himlen?” Han svarade ”Ja.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde honom att uttala trosbekännelsen varvid han gjorde det. Därefter vände han sig mot sina får, kastade grus på deras ansikten och sade: ”Gå er väg! Jag svär vid Allâh att jag aldrig skall följa efter er något mer.” De gick sin väg och det var det sista han såg av dem. Slaven krigade till dess att han föll som martyr utan att hinna be en enda bön. Hans kropp togs till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå den lades bakom honom. Han vände sig mot den för att sedan vända sig om. Det sades: ”Allâhs sändebud! Hur kommer det sig att du vände dig mot den för att sedan vända dig om?” Han svarade: ”Han är med sin maka från paradisets kvinnor nu.” Slaven hette Aslam.”1

Rapporterad av al-Umawî i ”al-Maghâzî”.

1al-Hâkim rapporterade hadîthen via Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”Hadîthens berättarkedja är autentisk och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”

adh-Dhahabî sade:

”Sharahbîl [som rapporterar från Djâbir] var anklagad.”