8. Salafs uttalanden om egenskaperna

Det har rapporterats kända uttalanden, såväl allmänna som specifika, från Salaf angående egenskapsrelaterade verser och hadîther. Ett exempel på ett allmänt uttalande är:

”Framför dem som de har kommit utan föreställning.”1

Detta har rapporterats från Makhûl, az-Zuhrî, Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d och al-Awzâ´î. Häri finns en avvisning av Mu´attilah och Mushabbihah. Med ”Framför dem som de har kommit…” avvisas Mu´attilah och med ”… utan föreställning” avvisas Mushabbihah. Likaså ser vi hur Salaf bekräftade korrekta betydelser åt egenskaperna på ett sätt som endast passar Allâh. Detta antyds på två sätt:

Det första: ”Framför dem som de har kommit…” betyder att deras betydelser skall förbli såsom de har nämnts. Det råder inga tvivel om att de har nämnts för att bekräfta betydelser som passar Allâh (ta´âlâ). Om de inte hade trott på att de har en betydelse, skulle de exempelvis ha sagt:

”Framför formuleringen och spekulera inte i deras betydelser.”

Det andra: ”… utan föreställning.” Detta bevisar uppenbart att verkliga betydelser skall bekräftas. Om de inte hade bekräftat dem, skulle de inte varit i behov av att neka föreställningen. Det som inte är bekräftat har i själva verket ingen existens. Att neka föreställningen är i så fall bara lönlöst.

Måhända frågar någon vad Imâm Ahmads ord betyder när han sade om hadîtherna om nedstigningen:

”Vi tror på dem och bekräftar dem utan föreställning och betydelse.”

Betydelsen som Imâm Ahmad nekade är betydelsen som antogs av Mu´attilah som Djahmiyyah och andra. De förvrängde texterna i Qur’ânen och Sunnah till motstridande betydelser. Vad som bevisar det, är det författaren sade om Muhammad bin al-Hasans ord ”Alla lärda i Öst och Väst är enade om att Qur’ânen och Sunnah som har framförts av pålitliga återberättare från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall betros beträffande Herrens (´azza wa djall) egenskaper utan förklaring, beskrivning eller liknelse”:

”Han menar Mu´attilahs Djahmiyyahs förklaring. De innoverade en tolkning av egenskaperna som motstred följeslagarnas och efterföljarnas bekräftande metodik.”2

Detta bevisar att verserna och hadîtherna om egenskaperna kan tolkas på två sätt:

Det första: En accepterad tolkning. Detta är följeslagarnas och efterföljarnas tolkning som går ut på  att bekräfta en betydelse som passar Allâh (´azza wa djall) utmed Qur’ânens och Sunnahs bokstavliga skildring.

Det andra: En avvisad tolkning. Detta är en tolkning som inte stämmer överens med den ovannämnda.

På så sätt är även betydelsen antingen accepterad eller också avvisad utifrån det vi tidigare har nämnt.

Om någon undrar i fall Allâhs egenskaper har en beskaffenhet, säger vi att de har en beskaffenhet. Däremot är denna beskaffenhet okänd. För att känna till en beskaffenhet krävs det att man ser den, något likt den eller åtminstone hör något sanningsenligt om den. Allt det är omöjligt i förhållande till Allâhs egenskaper. Sålunda vet man att Salafs ord ”utan föreställning” betyder ”utan inbillning”. De menade inte att det inte finns någon beskaffenhet, ty en sådan teori innebär förnekelse till fullo.

1Se ”I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” (3/537/930) av al-Lâlakâ’î, ”Fath-ul-Bârî” (3/407) och andra.

2Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/50) och ”Fath-ul-Bârî” (13/407).