8. Mjukt tal med föräldrar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/16-17)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

8 – Musaddad berättade för oss: Ismâ´îl bin Ibrâhîm berättade för oss: Ziyâd bin Mikhrâq berättade för oss: Taysalah bin Mayyâs berättade för mig som sade:

”Då jag tillhörde Nadjdât betraktade jag alla mina synder som stora. Jag berättade det för Ibn ´Umar som sade: ”Vilka då?” Jag berättade för honom varvid han sade: ”De är inga stora synder. Stora synder är nio: Avguderi, dråp, flykt från slagfält, falska anklagelser mot kyska kvinnor, ränta, orätt beslag av faderlösas egendom, avvikelse i moskéer, narr (يستسخر)1 och föräldrarnas gråt på grund av pliktförgätenhet.” Ibn ´Umar sade till mig: ”Är du rädd för Elden och vill du träda in i paradiset?” Jag svarade: ”Ja, vid Allâh.” Han sade: ”Lever din fader?” Jag svarade: ”Jag har en moder.” Då sade han: ”Vid Allâh! Om du talar mjukt med henne och föder henne, kommer du att stiga in i paradiset så länge du undviker stora synder.”2

FÖRKLARING

I denna rapportering ger visa och ömma lärde utslag utan att intala människor hopplöshet om Allâhs nåd. De lär ut att den bästa handlingen mot skapelsen är tillgivenhet till föräldrar. Tillgivenhet till föräldrar går framför allt ut på att föda dem i svåra tider och tilltala dem mjukt, behandla dem väl och ta hand om deras ärenden. När allt kommer omkring tynger föräldern aldrig sina barn, varken söner eller döttrar, med besvärliga uppgifter. Faktum är att föräldrarna prioriterar många gånger sina barn framför sig själva. Människan är lagd på det viset, djuren är lagda på det viset. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har hundra nåder. Han har sänt ned en nåd till jordens befolkning som de åtnjuter sinsemellan. Till och med djuret lyfter på sin klöv för att inte trampa på sin unge.”

Det är ett exempel på nåd. Hur är då människor som Allâh har begåvat med förstånd, hjärta och förståelse till skillnad från andra skapelser? Helt klart har de renare förstånd och tyngre bördor på sina axlar.

Sammanfattningsvis visar hadîthen följande:

1 – Det är föreskrivet att ställa frågor till de lärde och det är inte tillåtet att fråga någon annan.

2 – Det är obligatoriskt att bäva för synder som medför straff i båda liven. Vissa synder är stora, andra är små. Stora synder är mycket allvarliga varför det är obligatoriskt att varna för dem.

3 – Det är obligatoriskt att vara tillgiven till föräldrarna i allmänhet och till modern i synnerhet. Ty föräldrarna har en väldig rätt som aldrig avtar.

4 – Tillgivenhet till föräldrar är en stor anledning till inträde i paradiset.

1´Allâmah Ahmad Shâkir (rahimahullâh) sade:

”Så står det i bokens tryckta upplaga, al-Bukhârîs ”al-Adab al-Mufrad” och hos Ibn Kathîr. Narr (يستسخر) är dock ingen stor synd, det har jag inte läst i några som helst rapporteringar. I bokens manuskript och ”ad-Durr al-Manthûr” står emellertid (يستسحر), det vill säga ’ber om magi’. Jag anser att den stavningen är mer övervägande, ehuru jag inte kan finna den i dagens ordböcker. Däremot väljer jag den eftersom återberättelser och hadîther har gjort gällande att magi tillhör de stora synderna.” (Kommentar till ”Djâmi´-ul-Bayân” (8/239)) (ö.a.)

2Autentisk.