8. Islam är insyn och kall till dogm

Författaren sade:

… och att Allâhs religion som Han skickade alla sändebuden med…”

Islam är religionen som Allâh sände sändebuden och uppenbarade skrifterna med. Islam handlar om att dyrka Allâh uppriktigt, uppfylla Hans påbud och avstå från Hans förbud. Det är islam som Allâh (subhânah) sade om:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”Religionen hos Allâh är islam.”1

Islam går ut på att dyrka Allâh uppriktigt, avstå från avguderi, uppfylla Hans påbud och undvika Hans förbud. Det är islam, inte efterapning och kall till islam utan insyn och dogm. Islam är dogm och handling. Du skall veta Allâhs religion, dyrkan ägnad Honom allena, uppriktighet gentemot Honom, tron på Honom och Hans sändebud och allting annat som Han och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om av paradis, helvete och annat. Därtill skall sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftas och följas. Det är islam; utförda påbud och utelämnade förbud.

Detta är Allâhs religion som de flesta är okunniga om. De påstår att de är muslimer alltmedan de okunnigt dyrkar träd, stenar, statyer och helgon.

13:19