8. Hadîth “Han hade uppknäppta knappar…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (45)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/126)

45 – ´Urwah bin ´Abdillâh bin Qushayr sade: Mu´âwiyah bin Qurrah berättade för mig, från sin fader som sade:

”Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillsammans med en grupp män från stammen Muzaynah. Vi lovade honom tro och lydnad. Han hade uppknäppta knappar varvid jag stack in handen innanför hans skjorta och kände på sigillen.” ´Urwah sade: ”Sedan dess har jag aldrig sett Mu´âwiyah eller hans son ha uppknäppta skjortor, vare sig på vintern eller sommaren.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” som står för formuleringen.

1Autentisk.