8. Förklaringen ligger i läsningen

22 – Abûl-Qâsim sade: Muhammad bin Rizqillâh berättade för oss: ´Uthmân bin Ahmad berättade för oss: ´Îsâ bin Mûsâ berättade för oss: Jag hörde min fader säga: Jag hörde Sufyân bin ´Uyaynah säga:

Tolkningen av allt som Allâh (ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med i Qur’ânen ligger i att läsa det utan föreställning eller jämförelse.”

23 – Ahmad bin Nasr sade till Sufyân bin ´Uyaynah:

Jag måste fråga dig. Vem annars skall jag fråga?” Han sade: ”Låt gå.” Jag sade: ”Hur är hadîthen från ´Ubaydah, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Har du fått reda på att Allâh (´azza wa djall) skall bära himlarna på ett finger, jordarna på ett finger…”

Människornas hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar…”

Allâh (´azza wa djall) förvånas och skrattar.”

Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”?

Sufyân sade: ”De är som de har återberättats. Vi återberättar och bekräftar dem utan föreställning.”

24 – Abû Bakr al-Khallâl sade: Ahmad bin Muhammad bin Wâsil al-Muqri’ underrättade mig: al-Haytham bin al-Khâridjah berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss:

Jag frågade Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d och al-Awzâ´î om egenskapsrelaterade hadîther. De sade: ”Framför dem ordagrant.”

25 – Yahyâ bin ´Ammâr sade:

Dessa människor är ländernas imamer. Mâlik var imam i Hidjâz, ath-Thawrî i Irak, al-Awzâ´î i Levanten och al-Layth i Egypten och Nordafrika.”

26 – Abû ´Ubayd sade:

Dessa hadîther är autentiska. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess att de har nått oss. Vi anser att de är tvivelsutan sanna. Men om vi får frågan om hur Han placerar Sin fot eller hur Han skrattar, säger vi att det inte skall tolkas och att vi inte har hört någon tolka det.”

27 – al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî sade: Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga: Jag bevittnade att Zakariyyâ bin ´Adî frågade Wakî´:

Abû Sufyân! Vad sägs om dessa hadîther, som den om att fotpallen är de två fötternas plats och andra?” Wakî´ sade: ”Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, Sufyân och Mis´ar återberättade dessa hadîther utan att tolka något.”