8. Dyrka Honom som är ovanför himlen

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 56-58

31 – ´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader:

Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför himlen, så skall jag lära dig två böner.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade att den är god.

32 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”2

Autentiserad av at-Tirmidhî via ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ).

33 – Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död:

Den som dyrkade Muhammad; Muhammad har dött. Och den som dyrkade Honom ovanför himlen; Han lever och dör inte.”3

Rapporterad av ad-Dârimî med en autentisk berättarkedja.

34 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skapade sju himlar. Han valde att leva ovanför den högsta och lät de av Sina skapelser som Han ville bebo Hans himlar.”

Muhammad bin Dhakwân var ensam om att återberätta den från ´Amr bin Dînâr, från Ibn ´Umar. Flera lärde återberättade den från honom. Det är en sägelse från profeterna och de tidigare samfunden.

35 – al-Hasan som sade:

Yûnus (´alayhis-salâm) hörde stenars och fiskars lovsång och började lova själv. Han sade i sin bön: ”Min Herre! Ovanför himlen är Din boning och på marken finns Din förmåga.”

Dess berättarkedja är autentisk.

1at-Tirmidhî (3483) som sade: ”God och främmande.” Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf at-Tirmidhî”.

2al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade: ”Hadîthen är god och autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))

3ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 105.