8. Då är det bättre att vara ensam

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 17-19

62 – Abû Tâlib al-Djurdjânî underrättade oss: Muhammad bin Salamah underrättade oss, från Muhammad bin Ishâq, från ´Abdullâh bin Abî Nadjîh, från Mudjâhid, från Umm Mubashshir bint al-Barâ’ bin Ma´rûr, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till sina följeslagare:

”Ska jag inte underrätta er om de bästa människorna?” De sade: ”Jo, Allâhs Sändebud.” Han sade: ”Den man som avskärmar sig från människornas ondska.”1

63 – Husayn underrättade oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade oss: Ma´mar underrättade oss, från az-Zuhrî, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som tror på Allâh och Yttersta dagen ska antingen tala väl eller också tiga.”2

64 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Usâmah underrättade oss, från Mis´ar, från Abû Husayn, som berättade att ´Abdullâh sade:

Akta er för överflödigt tal. Det räcker att säga det som behövs.”

65 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Usâmah underrättade oss: Sufyân underrättade oss, från Abûl-Muhadjdjal, från Ibn ´Imrân bin Hittân, från sin fader, som berättade att Abû Dharr sade:

Det är bättre att vara ensam än med en dålig vän.”

66 – Ibn Numayr underrättade oss: Qabîsah bin ´Uqbah underrättade oss, från Sufyân, från al-A´mash, från Mudjâhid, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Abû Dharr, som sade:

Jag önskar att jag var ett träd som tuggades.”

67 – ´Uthmân bin Abî Shaybah underrättade oss: ´Abdullâh bin Idrîs underrättade oss, från Mâlik, från Abû Sakhrah, från Ziyâd bin Hudayr, som sade:

Jag önskar att jag befann mig inom en inhägnad av järn och ha bara det jag behöver. Jag hade inte talat med någon och ingen hade talat med mig till dess att jag träffar Allâh (tabârak wa ta´âlâ).”

68 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Mu´âwiyah underrättade oss, från al-Hasan bin Sâlim bin Abîl-Dja´d, från sin fader, från Abû Dharr, som sade:

Vad har jag med människorna att göra? Jag har lämnat deras vita och deras gula till dem.”

69 – Abû Bakr underrättade oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss: Razîn al-Djuhanî underrättade oss: Abûr-Raqâd underrättade oss:

Jag var en pojke när jag gick ut med min ägare. Jag fördes fram till Hudhayfah som jag hörde säga: ”På Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid kunde en man uttala sig på ett sätt och därigenom bli hycklare. Idag hör jag en av er säga detsamma fyra gånger under en och samma sittning.”

70 – Abû Bakr underrättade oss: Mu´âwiyah bin Hishâm underrättade oss, från Sufyân, från al-Hârith al-Azdî, från Ibn-ul-Hanafiyyah, som sade:

Må Allâh benåda den person som passar sin tunga, berikar sig själv och sitter i sitt hem. Han får det han räknar med.”

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (2737).

2al-Bukhârî (6018) och Muslim (47).