8. Avguderi annullerar handlingar

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (ta´âlâ) sade: ”Jag är den mest självtillräcklige partnern som inte är i behov av partnerskap. Den som gör en handling vari han avgudar någon annan med Mig, skall Jag lämna både honom och hans avguderi.”

Rapporterad av Muslim.

Denna hadîth är Qudsî. Det betyder att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) återberättar den från sin Herre (´azza wa djall). Den har fått sitt namn efter ordet القدس som betyder renhet. Allâh (´azza wa djall) är nämligen ren från alla brister. En hadîth som är Qudsî är Allâhs (´azza wa djall) tal sett till formuleringen och betydelsen, men det återberättas av Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Skillnaden mellan en sådan hadîth och en profetisk hadîth är att den förstnämnda är återberättad från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sett till formuleringen och innebörden medan en profetisk hadîth är från Allâh sett till innebörden och från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sett till formuleringen. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

”Och han talar inte av egen drift – det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (ta´âlâ) sade…”

Detta bekräftar att Allâh talar på ett sätt som tillkommer Hans (subhânahu wa ta´âlâ) majestät.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att Allâh sade:

Jag är den mest självtillräcklige partnern som inte är i behov av partnerskap.”

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) behöver inte Sin skapelses dyrkan. Han har befallt dem dyrkan för deras egen skull. De behöver Allâh och det enda som för dem närmare Honom är dyrkan. Alltså dyrkar de Allâh för sin egen skull så att Han kan förlåta dem, sörja för dem och föra in dem i paradiset. Det är nämligen skapelsen som tjänar på dyrkan. Vad Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) beträffar, så gagnas Han inte av de lydigas lydnad och inte heller skadas Han av de trotsigas trots. Det är Han som gagnar och skadar. Därför sade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ):

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

Om ni hädar [skall ni veta att] Allâh inte behöver er. Han ser inte otro och otacksamhet hos Sina slavar med tillfredsställelse, men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull.”2

وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

Och Mûsâ sade: ”Om ni – och alla på denna jord – hädar [skall ni tänka på att] Allâh är Sig själv nog och att allt lov och pris tillhör Honom.”3

I en annan Qudsî-hadîth som återberättas av Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) står det:

Mina slavar! Om era första och era sista, era människor och era djinner, hade enats om den frommaste människans hjärta bland er, skulle det inte ha utökat något i Mitt herravälde. Mina slavar! Om era första och era sista, era människor och era djinner, hade enats om den syndigaste människans hjärta bland er, skulle det inte ha reducerat något i Mitt herravälde.”4

Med andra ord är det människorna som vinner på att dyrka Allâh. Allâh (djalla wa ´alâ) behöver inte dyrkan. Sålunda är det inte mer än rätt att en handling som görs för någon annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) avvisas. Enbart uppriktiga handlingar godtas för slavarnas bästa. Ögontjäneriet hamnar under det här ämnet. Allâh avslår handlingen som görs utav ögontjäneri och för någon annans skull än Hans (subhânahu wa ta´âlâ). Han tar alltså inte emot den. Detta är hadîthens poäng i det här kapitlet.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att Allâh sade:

Den som gör en handling vari han avgudar någon annan med Mig, skall Jag lämna både honom och hans avguderi.”

Det bevisar att avguderi annullerar handlingen som det förorenar, oavsett om avguderiet är större eller mindre. Poängen ligger i att ögontjäneri är ett avguderi som orsakar att handlingen avvisas och avslås av Allâh.

153:3-4

239:7

314:8

4Muslim (2577) och Ahmad (21420).