8. ash-Shâfi´îs order om fasthållning vid Sunnah

3 – ash-Shâfi´î (rahimahullâh)

Vad Imâm ash-Shâfi´î beträffar, så är hans uttalanden än fler och finare1 och likaså är hans anhängare som efterlever dem flera i antal. Han sade bland annat:

1 – ”Det finns ingen som inte går miste om en Sunnah från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vad jag än säger och vilken grund jag än lägger som inte är överensstämmande med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är det Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som gäller. Då blir de även min åsikt.”2

2 – ”Om en Sunnah från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargörs för en person, så är muslimerna enade om att han inte får lämna den för en annan åsikt.”3

3 – ”Om ni läser i min bok något som inte är överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, så skall ni anamma Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och lämna min åsikt.”4

I en annan rapportering står det:

”Om ni läser i min bok något som inte är överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, så skall ni följa den och inte bry er om någon annans uttalande.”5

4 – ”Om en hadîth är autentisk så är den min åsikt.”6

5 – ”Ni7 är kunnigare om hadîther och män än vad jag är. Om hadîthen är autentisk så skall ni lära mig den oavsett om den kommer från Kûfah, Basrah eller Levanten. Jag vill nämligen anamma den om den är autentisk.”

6 – ”Skulle det finns en fråga vari det finns en autentisk rapportering från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som skiljer sig från min åsikt, tar jag tillbaka min åsikt under min livstid och efter min död.”8

7 – ”Om ni hör att jag säger en sak medan en annan är autentiskt rapporterad från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så skall ni veta att jag har förlorat mitt sinne.”9

8 – ”Om jag säger något som går emot det som har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), går profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth före. Följ därför inte mig blint.”10

9 – ”Varje hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är min åsikt ändock ni inte har hört den från mig.”11

1Ibn Hazm sade:

”De följda lärda förkastade blind efterhärmning och förbjöd sina elever att följa dem blint. ash-Shâfi´î såg allvarligast på det. Han (rahimahullâh) lade en unikt stor vikt vid att autentiska rapporteringar följs och bevisen efterlevs och tog avstånd från att följas blint överlag. Han sade det öppet. Må Allâh gagna med honom och belöna honom väldigt. Han medförde mycket gott.” (6/118).

2al-Hâkim med en sammanbunden berättarkedja till ash-Shâfi´î, vilket Ibn ´Asâkir nämnde i ”Târîkh Dimashq” (3/1/15), I´lâm-ul-Muwaqqi´în (2/363-364) och al-Îqâdh, sid. 100.

3Ibn-ul-Qayyim (2/361) och al-Fulânî, sid. 68.

4al-Harawî i ”Dhamm-ul-Kalâm” (1/47/3), al-Khatîb i ”al-Ihtidjâdj bish-Shâfi´î” (2/8), Ibn ´Asâkir (1/9/15), an-Nawawî i ”al-Madjmû´” (1/63), Ibn-ul-Qayyim (3/361), al-Fulânî, sid. 100.

5Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ’” (9/107) och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (3/284) med en autentisk berättarkedja.

6an-Nawawî i den föregående källan, ash-Sha´rânî (1/57) som tillskrev den al-Hâkim och al-Bayhaqî och al-Fulânî, sid. 107. ash-Sha´rânî sade:

”Ibn Hazm sade: ”Det vill säga autentisk enligt honom eller någon annan imam.”

Hans nästkommande uttalande är konkret. Kort sagt sade an-Nawawî (rahimahullâh):

”Våra kollegor har efterlevt det när det kommer till det dubbla böneutropet, förbehållen utgång ur ihrâm på grund av sjukdom och andra frågor som är välkända i rättsskolans böcker. Till våra kollegor som sägs ha gett utslag utifrån hadîthen hör Abû Ya´qûb al-Buwaytî och Abûl-Qâsim ad-Dârikî. Till våra kollegor bland Muhaddithûn som har efterlevt det hör bland andra Imâm Abû Bakr al-Bayhaqî. När vissa av våra tidigare kollegor stötte på en hadîth som skilde sig från ash-Shâfi´îs åsikt, praktiserade de hadîthen, gav utslag utmed den och sade:

”ash-Shâfi´îs åsikt är den som är överensstämmande med hadîthen.”

Shaykh Abû ´Amr sade:

”De Shâfi´iyyah som hittar en hadîth som skiljer sig från deras rättsskola skall titta; om han är berättigad till fulländad Idjtihâd (eller i ett visst ämne eller i en viss sakfråga) får han praktisera den självständigt. Om han inte är berättigad till det samtidigt som han har svårt för att gå emot hadîthen, får han praktisera den om en annan självständig imam än ash-Shâfi´î har praktiserat den. Härmed har han ett skäl att lämna sin imams rättsskola. Det som han har sagt är korrekt och obligatoriskt och Allâh vet bättre.”

Det finns andra scenarion som Ibn-us-Salâh inte har tagit upp; vad görs om man inte vet vem som har praktiserat en viss hadîth? Taqiyy-ud-Dîn as-Subkî svarade på den frågan och sade:

”Jag tycker att det är bättre att han praktiserar hadîthen. Han får föreställa sig att han har hört den direkt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); är det möjligt att han skjuter upp på dess verkställande? Vid Allâh, nej! Var och en är ålagd utmed sin förståelse.” (Ma´nâ Qawl-ish-Shâfi´î ‘Idhâ sahh-al-Hadîth’ (3/102))

Mer av det här ämnet och dess analys hittar du i ”I´lâm-ul-Muwaqqi´în” (2/202) och (2/370) och al-Fulânîs bok ”Îqâdh Himam Ûlîl-Absâr”. Det är en unik bok. Alla som älskar sanningen måste studera den noggrant.

7Orden är riktade till Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh). De rapporteras av Ibn Abî Hâtim i ”Âdâb-ush-Shâfi´î”, sid. 94-95, Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (9/106), al-Khatîb i ”al-Ihtidjâdj bish-Shâfi´î” (1/8) och via honom Ibn ´Asâkir (1/9/15), Ibn ´Abdil-Barr i ”al-Intiqâ’”, sid. 75, Ibn-ul-Djawzî i ”Manâqib-ul-Imâm Ahmad”, sid. 499, och al-Harawî (2/47/2) via tre vägar från ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal, från hans fader. Rapporteringen är autentisk varför Ibn-ul-Djawzî konstaterade den i ”al-I´lâm” (2/325) och al-Fulânî i ”al-Îqâdh”, sid. 152, som sade:

”al-Bayhaqî sade: ”Därför anammade han (det vill säga ash-Shâfi´î) ofta hadîther. Han samlade på sig kunskap från Hidjâz, Levanten, Jemen och Irak och anammade allt som var autentiskt utan att favorisera eller ta hänsyn till sina landsmäns åsikt.”

8Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (9/107), al-Harawî (1/47), Ibn-ul-Qayyim i ”I´lâm-ul-Muwaqqi´în” (2/363) och al-Fulânî, sid. 104.

9Ibn Abî Hâtim i ”Âdâb-ush-Shâfi´î”, sid. 93, Abûl-Qâsim as-Samarqandî i ”al-Amâlî”, vilket nämns i ”al-Muntaqâ” (1/234) av Abû Hafs al-Mu’adhdhin, Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (9/106) och Ibn ´Asâkir (1/10/15) med en autentisk berättarkedja.

10Ibn Abî Hâtim, sid. 93, Abû Nu´aym och Ibn ´Asâkir (2/9/15) med en autentisk berättarkedja.

11Ibn Abî Hâtim, sid. 93-94.