79. Om det är otro att upphöja en skapelse till en profets nivå

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 85

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det kan även sägas att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare bestred Banû Hanîfah fastän de konverterade till islam med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, kallade till bön och bad. Om någon invänder med att de sade att Musaylamah var profet, är deras invändning helt erfordrad. Om den som upphöjer en person till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nivå hädar och hans egendom och liv förlovas utan att gagnas av de två trosbekännelserna och bönen, hur blir det då med den som upphöjer Shamsân, Yûsuf, en följeslagare eller en profet till himlarnas och jordens Härskare? Fri är Allâh från brister! Så väldig Hans ställning är.

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

”På så sätt förseglar Allâh hjärtan hos dem som inte vet.”1

FÖRKLARING

Detta är ett tredje svar. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) stred mot Musaylamah och hans anhängare. De förlovade deras egendomar och liv trots att de vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Hans slav och sändebud. De kallade till bön och bad. Däremot lyfte de upp en viss individ till en profets nivå. Vad skall man då säga om den som lyfter upp en viss individ till himlarnas och jordens Härskares nivå? Hädar inte han än enklare än den som lyfter upp en skapelse till en annan skapelses nivå? Detta är klart och tydligt. Dock är det precis som Allâh (ta´âlâ) sade:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

På så sätt förseglar Allâh hjärtan hos dem som inte vet.”

130:59