78. Måttlig tro på Allâhs egenskaper

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 85-86

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

66 – Den som inte undviker dementi och liknelse, förfelar och uppnår ingalunda frikännelse. Vår Herre (djalla wa ´alâ) är ensam om Sina egenskaper och allena om Sina drag. Inga skapelser är som Han.

FÖRKLARING

Det är som sagt obligatoriskt att vara måttlig, mellan förnekelse och liknelse. Å ena sidan ska man inte överdriva med frikännelse så att man till sist börjar förneka Allâhs egenskaper, vilket Mu´attilah gör. Å andra sidan ska man inte överdriva med bekräftelse så att man börjar likna Allâh vid Hans skapelse. Måttligt ska det vara; bekräfta det Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftar utan liknelse, jämförelse, förnekelse eller föreställning. Det är den raka och måttliga vägen. Ingen liknar Allâh (subhânah), ingen kan jämföras med Honom och ingen motsvarar Honom.

Allâh är ensam om Sina egenskaper och saknar partner. Han har ingen partner när det kommer till Hans herravälde, suveräna rätt till dyrkan eller namn och egenskaper. Han är En inom alla dessa aspekter.