78. De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade:

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik hör att de håller fast vid sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), invändigt och utvändigt, och de tidigare föregångsmännen bland Utvandrarna och Hjälparna. De håller fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning:

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

De vet att Allâhs tal är det trovärdigaste talet och att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning är den bästa vägledningen. De prioriterar Allâhs tal framför alla människors tal. De prioriterar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning framför all annan vägledning. Därför kallas de för Qur’ânens och Sunnahs folk. Därför kallas de för Samlingens folk. Samling är motsatsen till splittring ehuru ordet kännetecknar en grupp samlade människor.

Samstämmighet utgör en tredje grund som kunskap och religion grundas på. De mäter människornas religiösa tal och handlingar, invändiga som utvändiga, med hjälp av dessa tre grunder. Den reglerade samstämmigheten är Salafs samstämmighet, ty efter dem steg meningsskiljaktigheterna i samfundet.

FÖRKLARING

Ett av deras fundament är som sagt att de rättar sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga kalifer. Detta hör till Ahl-us-Sunnahs metodik, nämligen att de följer sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga kalifers väg. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg. Därför kallas de för Qur’ânens och Sunnahs folk. Därför kallas de för Samlingens folk. Samling är motsatsen till splittring. De kallas för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah eftersom de är enade om Qur’ânen och Sunnah som de bekräftar och rättar sig efter. De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah eftersom de är enade om att högakta och anamma Qur’ânen och Sunnah. Med dessa tre grunder mäter de människornas tal och handlingar, invändiga som utvändiga.

Qur’ânen är den första grunden. Sunnah är den andra grunden. Samstämmigheten är den tredje grunden. Den reglerade samstämmigheten är följeslagarnas och Salafs samstämmighet. Allt människor säger eller gör kontrolleras med dessa grunder. Det som är överensstämmande med dem accepteras och det som inte är det förkastas vem personen än är.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).