78. Bön för profeten, dess moment och dess formuleringar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Allâh hylla honom i första Tashahhud och i andra1. Han föreskrev det för sitt samfund när han befallde det att be Allâh hylla honom efter att ha bett om fred för honom2. Han lärde dem flera formuleringar däribland:

اللهم صل على محمد و على أهل بيته و على أزواجه و ذريته كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، و بارك على محمد و على آل بيته و على أزواجه و ذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

”Allâh! Hylla3 Muhammad och hans ätt, hans hustrur och hans avkomma liksom Du har hyllat Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris! Och välsigna4 Muhammad och hans hushåll, hans hustrur och hans avkomma liksom Du har välsignat Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris!”

Detta läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv5.

1Abû ´Awânah (2/324) och an-Nasâ’î.

2De sade: ”Allâhs sändebud! Vi vet hur vill skall be om fred för dig (det vill säga i Tashahhud), men hur skall vi hylla dig?” Han sade: ”Säg: ”Allâh! Hylla Muhammad…”

Han särskilde ingen Tashahhud. Det bevisar att det är också föreskrivet att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i första Tashahhud. Den åsikten har Imâm ash-Shâfi´î, vilken han klargjorde i ”al-Umm”. Den åsikten är korrekt enligt hans följeslagare, vilket an-Nawawî sade uttryckligt i ”al-Madjmû´” (3/460) och poängterade i ”ar-Rawdhah” (1/263). Åsikten delas även av Ibn Hubayrah al-Hanbalî i ”al-Ifsâh”, vilken Ibn Radjab citerade och godkände i ”Dhayl-ut-Tabaqât” (1/280). Det finns många hadîther som säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall hyllas i Tashahhud utan den omskrivna särskiljningen. Faktum är att hyllningen är allmän och gäller all Tashahhud. Jag har nämnt dem som kommentar i originalet och inte i själva texten eftersom de inte uppfyller mina villkor ehuru de stärker varandra sett till betydelsen. De oliktänkande har inget giltigt bevis, vilket jag har detaljerat i originalet. Likaså finns det ingen grund i Sunnah eller något annat belägg för åsikten som säger att det är föraktfullt att i första Tashahhud läsa mer än:

اللهم صل على محمد

”Allâh! Hylla Muhammad.”

Jag anser att den som läser bara det inte uppfyller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tidigare order:

اللهم صل على محمد و على آل محمد

”Säg: ”Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt…”

Jag har nämnt hela studien i originalet.

3Det bästa som har sagts om dess betydelse är Abûl-´Äliyahs ord:

”Allâhs hyllning till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betyder att Han berömmer honom och högaktar honom. Att änglarna och andra hyllar honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betyder att de ber Allâh (ta´âlâ) hylla honom. Syftet med det hela är en ytterligare hyllning.”

Hâfidh Ibn Hadjar nämnde det i ”Fath-ul-Bârî” och avvisade åsikten som menar att Herrens hyllning innebär nåd. Ibn-ul-Qayyim förklarar det tillräckligt ingående i ”Djalâ’-ul-Afhâm”. Hänvisa dit!

4Välsignelse är tillväxt och utökning. I den här bönen tillbes Allâh om att ge honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det goda som Han gav till Ibrâhîms ätt, låta det bestå och utöka det ytterligare.

5Ahmad och at-Tahâwî med en autentisk berättarkedja. Likaså rapporterade al-Bukhârî och Muslim den utan orden ”hans ätt”.