78 – Alla skapelser är ålagda att följa profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم)

Detta är hans religion. Det finns inget gott utan att han visade det för samfundet, och det finns inget ont utan att han varnade samfundet för det. Det goda som han visade var Tawhîd och allt annat som Allâh älskar och är nöjd med. Och det onda som han varnade för är avguderiet allt annat som Allâh hatar och förkastar.

Allâh sände honom till alla människor och Han ålade alla skapelser – djinner och människor – att lyda honom. Beviset är Hans (ta´âlâ) ord:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

”Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud, utsänd till er alla.”” (7:158)


FÖRKLARING

 

Allâh sände honom till alla människor – Det vill säga att Allâh skickade honom till samtliga människor.

”Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud… – Denna vers bevisar att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är utsänd till alla människor och att Han som har skickat honom är himlarnas och jordens Konung. Det är Han som ger liv och orsakar död. Det är endast Han (subhânah) som har rätt att bli dyrkad på samma sätt som Han är ensam om herraväldet. I slutet av versen beordrar Han (subhânahu wa ta´âlâ) oss att tro på detta olärda sändebud och denne olärde profet och följa honom. Dessa faktorer är anledningarna till teoretisk och praktisk vägledning, nämligen vägledningen som visar rätt väg och vägledningen som får en att följa den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är ett sändebud till djinnerna och människorna.