77. Ytterplagget måste vara ogenomskinligt

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 125-126

Det tredje villkoret är att ett ytterplagg inte får vara genomskinligt. En blygd täcks inte förrän klädesplagget är ogenomskinligt. Genomskinliga plagg bara utökar kvinnans prövning och skönhet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mot slutet av mitt samfund kommer det att uppstå kvinnor som är påklädda men ändå nakna. Deras huvuden kommer att påminna om kamelpucklar. Förbanna dem, ty de är förbannade.”

I en annan hadîth heter det:

”De kommer vare sig att inträda i paradiset eller ens känna doften av det, trots att dess doft sträcker sig så-och-så långt.”1

Ibn ´Abdil-Barr sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syftade på kvinnor som klär sig i tunna kläder som avslöjar och inte täcker. Språkligt sett är de påklädda, men i själva verket är de ändå nakna.”2

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam as-Saghîr”, sid. 232, via Ibn ´Amr. Dess berättarkedja är autentisk. Den andra hadîthen rapporteras av Muslim via Abû Hurayrah. Jag har behandlat dem båda i detalj i ”ath-Thamr al-Mustatâb”, ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (1326) och ”Ghâyat-ul-Marâm” (85).

2Ur as-Suyûtîs ”Tanwîr-ul-Hawâlik” (3/103).