77. Detta är islam – absolut underkastelse

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 84-85

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

65 – Ens tro på paradisets invånares beskådning är inte korrekt om man betänker den med en viss vanföreställning eller tolkar den med en viss förståelse. Ty tolkning av såväl Beskådningen som allting annat som tillskrivs Herren ska i själva verket inte alls tolkas utan bara bemötas med underkastelse. Det är muslimernas religion.

FÖRKLARING

Med andra ord är ens tro på beskådningen av Allâh inkorrekt om den betänks med en viss vanföreställning, tolkning och dementi av dess realia utan underkastelse gentemot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och egna spekulationer i sakfrågan.

Allt detta understryker att allt som kommer från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste godtas med underkastelse. Till det hör Beskådningen. Vi ska inte spekulera i den liksom Ahl-ul-Bid´a gör. Vi bekräftar den som den har framförts och betror den. Vi bekräftar att de troende ska se sin Herre på Samlingsplatsen på Domedagen innan de inträder i paradiset, och efter att ha stigit in i det. Så belönar Allâh dem för att de har trott på Honom i jordelivet utan att ha sett Honom. Detta är muslimernas religion. De tror och underkastar sig allt som har kommit från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan spekulationer via vanföreställningar, falska tolkningar och vilsna vinklingar. Detta är islam till skillnad från andra religioner där deras anhängare spekulerar i Allâhs och Hans sändebuds budskap och vinklar deras ord.