77. Därav inga debatter med innovatörer

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 84-85

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

71 – Vi argumenterar inte om Allâh och vi tvistar inte om Allâhs religion.

FÖRKLARING

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metod; de spekulerar inte i Allâhs essens, namns och egenskapers beskaffenhet. De tror på Allâhs essens, namn och egenskaper på ett vis som tillkommer Hans väldighet och majestät, nämligen som de nämns i Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Vi tvistar inte med sekter och innovatörer kring Allâhs religion. Ty Allâhs religion är klar och tydlig, dess rådande texter är klara och tydliga. Då dessa texter består av Allâhs budskap och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska Sunnah, saknas både behov och rättfärdigelse för debatt.