76. Mellan överdrift och underdrift

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

De älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus, är lojala mot det och månar om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning om det:

Och mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus.”1

Han sade till sin farbror al-´Abbâs som klagade på att vissa i Quraysh hade varit respektlösa mot Banû Hâshim:

Vid Honom i Vars hand min själ är! De tror inte förrän de älskar er för Allâhs sak och för att ni är mina släktingar.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Allâh valde Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Kinânah från Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Quraysh från Kinânah. Därefter valde Han Banû Hâshim från Quraysh. Därefter valde Han mig från Banû Hâshim.”3

De älskar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur, De troendes mödrar, och betror att de är hans hustrur i nästa liv. Det gäller framför allt Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ), modern till hans flesta barn och den första som trodde på honom och hjälpte honom med hans uppgift. Hon besitter en hög status. Detsamma gäller den trovärdiga kvinna, dottern till den trovärdige mannen, som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

Skillnaden mellan ´Â’ishah och alla andra kvinnor är som skillnaden mellan gröt och all annan mat.”4

De tar avstånd från Râfidhah som hatar och förtalar följeslagarna. De tar också avstånd från Nâsibah som kränker Huset med ord eller handling.

De blandar sig inte i vad som hände mellan följeslagarna. De säger att det som rapporteras om deras dåliga sidor är antingen lögn, överdrivet, underdrivet, vinklat eller också autentiskt varvid de antingen drog egna slutsatser och hade rätt eller också drog de egna slutsatser och hade fel.

De anser inte att någon följeslagare var skyddad mot vare sig stora synder eller små synder. I helhet var det även möjligt för dem att synda. Deras företräde och dygd gör så att deras eventuella synder stryks. De kan till och med förlåtas för synder andra inte förlåts för då de har så många goda handlingar som stryker synderna, en förmån som deras efterträdare saknar. Det har bekräftats att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att de är den bästa generationen5 och att om en av dem skänker två grabbnävar väger tyngre än att deras efterträdare skänker guld motsvarande berget Uhud. Om någon av dem har syndat, så har de antingen ångrat sig för synden, gjort goda handlingar som strukit synden, förlåtits till följd av deras företräde eller medling från Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vars medling de har mest rätt till eller också råkat ut för jordiska prövningar som medfört att deras synder har sonats. Om detta gäller faktiska synder, vad gäller då sakfrågor som de gjorde utifrån egna slutsatser? Om de hade rätt, fick de två belöningar, och om de hade fel, fick de en belöning och ett förlåtet fel. Därtill är deras eventuella synder få och förlåtna sett till deras dygder och goda handlingar som tron på Allâh och Hans sändebud, kamp för Hans sak, utvandring, bistånd, nyttig kunskap och goda handlingar.

Den som vetenskapligt och insiktsfull betraktar deras liv och inser vilka förträffligheter Allâh har benådat dem med, övertygas av att de är de bästa skapelserna efter profeterna. Det har aldrig varit någon som de och det kommer heller aldrig att vara någon som de. De är eliten i detta samfund som är det bästa och ädlaste samfundet hos Allâh.

FÖRKLARING

Efterkommande troende är skyldiga att anamma följeslagarnas metodik och anse att de är samfundets bästa och främsta människor och att allt negativt som ryktas om dem är betydelselöst jämfört med deras väldiga godhet, dygd och handlingar. Antingen har de ångrat sig för vad de gjort, gjort tillräckligt med goda handlingar som raderat synderna, förlåtits för sitt företräde eller till följd av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling eller också prövats av jordelivets sjukdomar och annat därav fått sina synder strukna.

Såhär förhåller sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah till dessa sakfrågor som författaren (rahimahullâh) nämnde. Den troende bör memorera detta kapitel väl, praktisera det och se till att hans dogm är djupt rotad så att han kan skilja sig åt från alla Ahl-ul-Bid´a som Râfidhah, Nâsibah och andra. Râfidhah överdriver med Huset medan Khawâridj, Mu´tazilah och deras jämlikar är respektlösa mot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och hus. Vi ber Allâh vara nöjd med dem allesammans och låta oss rätta oss efter dem rättsinnigt.

1Muslim (2408).

2Ahmad (1/207).

3Muslim (2276).

4al-Bukhârî (3411) och Muslim (2431).

5al-Bukhârî (2652) och Muslim (2535).