76. Hela monoteismen är klargjord

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 133

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Abû ´Abdillâh sade:

”Därefter säger jag för Allâhs sak att när dessa människor började innovera inom monoteismrelaterade frågor och Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som skiljer sig från de tidigare följeslagarnas och efterföljarnas metodik, började människor som var okända för kunskap om återberättelser och rapporteringar att spekulera i sakfrågan. Domar grundades efter lust och avvikelse från Sunnah. De verser som inte passade deras tänk tolkades utefter deras lustar. På så vis autentiserade de sin dogm. Med det sagt är det behövligt att visa de forna människornas egenskaper, de troendes källor och de förstas metodik så att folk inte faller i dessa människors åsikter som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade sitt samfund och förbjöd deras meningsfränder för.”

Därefter nämnde Abû ´Abdillâh hadîtherna:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till sina följeslagare som disputerade om ödet. Han blev röd i ansiktet som ett granatäpple på grund av ilska och sade: ”Är det därför som ni har skapats? Konfronterar ni Qur’ânen med Qur’ânen? Så gick samfunden innan er under.”1

”Låt mig inte hitta någon av er som, när han nås av ett påbud eller förbud från mig, sitter tillbakalutad i sin fåtölj och säger: ”Vi vet inte vad detta är för något. Vi har Allâhs skrift och detta finns inte däri.” Det tillkommer inte Allâhs sändebud att säga något som motsäger Qur’ânen. Det är med Qur’ânen som Allâh har väglett honom.”2

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”3

Därefter sade han:

”Hela samfundet är skyldigt att ha kunskap om följeslagarnas metodik, vilket är omöjligt utan kunskap om deras rättsinniga efterföljare som ägde kunskap om rapporteringar och förkastade nya inriktningar. På så vis knyts den ena generationen samman med den andra via människor som är kända för fromhet och ärlighet. De värnade om samfundet genom att upprätthålla Sunnah, oavsett om den var till deras fördel eller nackdel.”

Sedan sade han:

”Det första som vi tänker ta upp här i relation till detta ämne är Allâhs namn och egenskaper som Han nämner i Sin skrift och som klargjordes av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hans Sunnah. Jag kommer att citera dem som förespråkar det – uttalanden som inte får refereras till vår rationalitet i form av föreställning och som vi är skyldiga att underkasta oss.”

Därpå sade han:

”Efter att Allâh har låtit oss bekanta oss med Honom genom att fastställa Sin enhet och suveräna rätt till dyrkelse, nämnde Han i Sin skrift Sina namn och egenskaper som också underströks av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Följaktligen godtog de det från honom liksom de dessförinnan hade godtagit grunden till monoteismen – det finns ingen sann gud utom Allâh.”

KOMMENTARER

Han (rahimahullâh) menade på att såsom det har klargjorts för oss att dyrka Honom allena och att bara Han förtjänar att dyrkas och hur falskt avguderi är, har också Hans namn och egenskaper klargjorts för oss så att vi kan lära känna Honom (subhânah). Alltså är det samfundets skyldighet att godta dessa namn och egenskaper och betro dem i enlighet med Hans (ta´âlâ) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”4

Vi betror dem och framför dem ordagrant utifrån principen och grunden att ingen kan jämföras med Honom (subhânah).

1Ibn Mâdjah (85). God och autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah”.

2Ahmad (23922), at-Tirmidhî (2664) och Abû Dâwûd (4605).

3Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

442:11