75. Hur kan dagens gravdyrkare jämföras med gårdagens idoldyrkare?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 80

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

När du förstår att de som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bestred besatt sundare förstånd och mildare avguderi än dessa, ska du veta att dessa har ett tvivel med vilket de bemöter det som vi har nämnt och hör till deras största tvivel. Lyssna därför noga på avvisningen. De säger att de människor som Qur’ânen uppenbarades bland vittnade inte att det inte finns någon sann gud utom Allâh, de beljög sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), förnekade Uppståndelsen, förkastade Qur’ânen och betraktade den som trolldom. De däremot vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bekräftar Qur’ânen, betror Uppståndelsen, ber och fastar. Hur kan då de betraktas som de förstnämnda?

FÖRKLARING

Här nämner författaren (rahimahullâh) ett av deras största tvivel som han också avvisar. När du vet att avgudadyrkarna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid besatt sundare förstånd och mildare avguderi än dessa, ska du veta att de invänder med ett tvivel där de säger att avgudadyrkarna på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid varken vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh eller att Muhammad är Allâhs sändebud. Därtill betrodde de inte heller Uppståndelsen eller Räkenskapen. De beljög Qur’ânen. Dagens avgudadyrkare säger dock att de det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bekräftar Qur’ânen, betror Uppståndelsen, ber, betalar allmosa och fastar Ramadhân. Hur kan då de betraktas som de förstnämnda? Detta är ett väldigt stort tvivel.