74. Sunnah är solen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 110-112

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

127 – Den är mellan överdrift och underdrift, liknelse och förnekelse, fatalism och indeterminism, säkerhet och hopplöshet.

128 – Detta är vår religion och dogm, invändigt och utvändigt.

129 – Vi tar avstånd från allt som går emot det som vi har nämnt och klargjort.

130 – Vi ber Allâh (ta´âlâ) låta oss förbli troende och dö i det tillståndet.

131 – Vi ber Honom skydda oss mot olika sekter, splittrande ideologier och usla inriktningar som Mushabbihah, Mu´tazilah, Djahmiyyah, Djabriyyah, Qadariyyah och alla andra som skiljer sig från Sunnah och samlingen och är bundsförvanter med villfarelsen. Vi tar avstånd från dem och anser att de är vilsna och usla1 – Allâh är den som skyddar och skänker framgång.

FÖRKLARING

Till dem hör efterapare som gör blind efterapning till en obligatorisk religion som måste anammas av alla efter 300-talet. Till följd därav har de dels vänt ryggen åt vägledning via Qur’ânen och Sunnah, dels bespottat vilt alla som vill lösgöra sig från blind efterapning av rättsskolor till förmån för rättelse efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Må Allâh benåda imamen av Sunnah, som sade:

Profeten Muhammads religion är besked

ett så förträffligt medel sägelserna är för ynglingen!

Vänd inte ryggen åt hadithen och dess folk

ty åsikt är natt och hadith är dag

Måhända kan inte ynglingen vägen till vägledningen

men solen är uppe och skiner med sina strålar

1I ett manuskript heter det efteråt:

“Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) leder till sanningen. Detta var allt vi ville och som vi har anvisat. Lov ske Allâh, världarnas Herre.”

Må Allâh hylla och freda Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Damaskus, lördagen 19 Djumâdâ al-Ûlâ 1394.

Renskrivningen var klar måndagen 5 Djumâdâ al-Âkhirah 1394 och utförd av ´Abdul-Musawwir bin Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî. Nästa dag kontrollerades boken med originalet av mig. Må Allâh hylla freda Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare. Lov ske Allâh, världarnas Herre.

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî