73. Bara detta är islam

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 108-110

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

126 – Allâhs religion på jorden och i himlen är en enda religion, nämligen islam. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är den enda religionen islam.”1

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”2

FÖRKLARING

Ibn Abîl-´Izz (rahimahullâh) sade:

Islam är det Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) föreskrivit för Sina slavar via Sina sändebud. Såväl religionens fundamenter som dess förgreningar återberättas av sändebuden. Tydligare än så kan det inte bli. Alla människor som begåvats med urskiljningsförmåga, oavsett om de är unga eller gamla, läskunniga eller analfabeter, smarta eller dumma, kan inträda i islam omedelbart. Lika snabbt kan de också lämna islam genom att förneka, beljuga, invända, ljuga om Allâh (ta´âlâ), betvivla något av det Han (ta´âlâ) säger, avfärda något som Han har uppenbarat, tveka på något, som enligt Allâh (ta´âlâ), inte ska vara föremål för tvek och dylikt. Qur’ânen och Sunnah påvisar att islam är öppen och enkel att lära. En delegation kunde komma, lära religionen och återvända lika snabbt. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) olikartade undervisning berodde på lärjungen. Om lärjungen kom från fjärran land, såsom Dhimâm bin Tha´labah an-Nadjdî och ´Abdul-Qays delegation, lärde han dem sådant som de inte kunde vara okunniga om. Dessutom visste han att islam skulle få spridning i världen och att människor skulle lära ut sådant som andra behövde. De som bodde nära, såtillvida att de kunde komma när som helst och därigenom lära sig successivt, eller besatt nödvändig kunskap, lärde sig utifrån frågeställarens indicerade tillstånd och behov. Exempel på det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Säg: ”Jag tror på Allâh” och var sedan upprätt.”3

Den religion som föreskrivs utan bevis från Allâh kan omöjligt ha fundamenter återberättade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller något annat sändebud. Alltså är den falsk. Falskheten fordrar falskhet på samma sätt som sanningen fordrar sanning.”4

13:19

25:3

3Muslim (38), at-Tirmidhî (2410), Ibn Mâdjah (3972) och Ahmad (14990).

4Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, s. 787-788