72 – Kapitel 12 – Den som nekar Tawhîds plikt är mer hedning än den som nekar bönens plikt

Man kan också säga: ”Om du håller med om att den som tror på sändebudet inom allting medan han förnekar bönens plikt, är otrogen vars liv och egendom är enligt Samstämmighet tillåtna att tagas, och samma sak gäller om han medger allting utom Uppståndelsen, eller om han förnekar Ramadhâns plikt men tror på allting annat – de olika rättsskolorna är eniga om detta och likaså har Qur’ânen talat om detta – förstår man att Tawhîd är den största plikten som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med. Det är större än bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Hur kommer det sig att om en person förnekar några av dessa frågor och således hädar – även om han handlar i enlighet med allt det som sändebudet framförde – inte blir otrogen om han förnekar Tawhîd, vilket är alla sändebuds religion?” Fri är Allâh från brister! Så märklig denna okunnighet är!

Förklaring

Detta är ett andra svar. Hur kan du neka att den som avkastar Tawhîd och dyrkar andra än Allâh är otrogen, när du vet och håller med om att den som förnekar bönen, allmosan, fastan, vallfärden och Uppståndelsen är otrogen? Det är ytterst märkligt att du anser den som nekar Tawhîd vara muslim, medan du anser den som nekar dessa handlingars plikt vara otrogen. Tawhîd är ju det största som sändebuden (´alayhim-us-salâtu was-salâm) kom med. Det är det allmännaste som sändebuden sändes med. Samtliga sändebud sändes med det. Han (ta´âlâ) sade:

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ” Det finns ingen annan sann gud än Jag – tillbe Mig!”” (21:25)

Tawhîd är grunden till dessa plikter, ty de är endast korrekta med det. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om någon sätter medhjälpare vid Allâh sida skall allt vad han har åstadkommit [i denna värld] gå om intet och [i nästa liv] skall han höra till förlorarna. Nej, tillbe Allâh och tacka [Honom] med de tacksamma!”” (39:65-66)

Om den som nekar bönens, allmosans, fastans och vallfärdens plikt och Uppståndelsen är otrogen, är den som nekar Tawhîd ännu mer otrogen.