71. Kvinnor som får se muslimska kvinnors blygd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 115-116

Viktigt att påpeka är betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

أَوْ نِسَائِهِنَّ

”… närstående kvinnor…”1

Det vill säga troende kvinnor, sade Mudjâhid och andra bland Salaf, och inte rättfärdiga kvinnor oavsett religion, vilket vissa säger idag. ash-Shawkânî sade:

”Att kvinnorna tillskrivs dem bevisar att det gäller enkom troende kvinnor.”2

al-Bayhaqî sade:

”Angående Hans (ta´âlâ) ord:

أَوْ نِسَائِهِنَّ

”… närstående kvinnor…”

så har vi blivit rapporterade att ´Umar bin al-Khattâb skrev till Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh: ”Muslimska kvinnor besöker badhus tillsammans med kvinnor från Bokens folk; låt dem inte komma in.”

I en annan rapportering heter det:

”Om en kvinna betror Allâh och Yttersta dagen, får ingen annan än hennes trosfränder se hennes blygd.”3

Den första rapporteringen hos al-Bayhaqî återfinns även i hans ”as-Sunan” via ´Îsâ bin Yûnus: Hishâm bin al-Ghâz bin Rabî´ah al-Djarshî berättade för oss, från ´Ubâdah bin Nusay al-Kindî. Detsamma rapporterade Ibn Djarîr. Visserligen är återberättarna pålitliga, men berättarkedjan är avbruten eftersom ´Ubâdah träffade aldrig ´Umar (radhiya Allâhu ´anh). Däremellan finns Nusay, ´Ubâdahs fader. Ibn Kathîr nämnde i sin Qur’ân-tolkning att Sa´îd bin Mansûr återberättade samma rapportering i sin ”as-Sunan”, och via honom al-Bayhaqî: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från Hishâm bin al-Ghâz, från ´Ubâdah bin Nusay, från sin fader, från al-Hârith bin Qays. Dess återberättare är pålitliga – alla frånsett Nusay. Ingen annan än Ibn Hibbân betraktade honom som pålitlig4. Hâfidh Ibn Hadjar sade om honom i ”at-Taqrîb”:

”Okänd.”

Dock är granskande uttolkare, däribland Ibn Djarîr, Ibn Kathîr och ash-Shawkânî, enade om dess betydelse. Dessa uttolkare avviker inte från återberättade tolkningar och lägger ingen vikt vid senare generationers åsikter.

124:31

2Fath-ul-Qadîr (4/22).

3Kitâb-ul-Adab, sid. 407

4ath-Thiqât (5/482).