71. Den första Tashahhuds plikt och dess föreskrivna böner

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Tashahhud i varannan Rak´ah1. Det första han sade när han satte sig ned var:

التحيات لله

”Högaktningen tillkommer Allâh.”2

Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) glömde bort den första Tashahhud, gjorde han Sudjûd-us-Sahû3. Han befallde Tashahhud och säga:

”När ni sätter er ned i varannan Rak´ah skall ni säga:

التحيات لله

”Högaktningen tillkommer Allâh…”

och välja bönen som ni gillar bäst och tillbe Allâh (´azza wa djall) med den.”4

I en annan formulering står det:

”Säg i varje sittning:

التحيات لله

”Högaktningen tillkommer Allâh…”5

Detsamma befallde han mannen som bad fel, vilket framgick nyligen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde dem Tashahhud liksom han lärde dem ett kapitel ur Qur’ânen6. Det är Sunnah att läsa det tyst7.

1Muslim och Abû ´Awânah.

2al-Bayhaqî via ´Â’ishah med en bra berättarkedja, sade Ibn-ul-Mulaqqin (2/28).

3al-Bukhârî och Muslim. Den nämns i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (338).

4an-Nasâ’î, Ahmad och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1/25/3) med en autentiskt kedja. Tillsynes är det föreskrivet att be i varje Tashahhud ehuru det inte är sista Rak´ah. Den åsikten delar Ibn Hazm (rahimahullâh).

5an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja.

6al-Bukhârî och Muslim.

7Abû Dâwûd och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.