70 – Kapitel 12 – Den som tror på något i islam och förnekar något annat är otrogen II

Och den som bekräftar allt detta men förnekar Uppståndelsen, är enligt samstämmighet otrogen och hans liv och egendom blir lovliga att tagas. Han (ta´âlâ) sade:

”De som förnekar Allâh och Hans sändebud vill skilja mellan Allâh och Hans sändebud och säger: ”Vi tror på några men vi avvisar andra” och försöker gå en medelväg – dessa är verkligen otrogna och för de otrogna har Allâh i beredskap ett förnedrande straff.” (4:150-151)

 

Förklaring

Och den som bekräftar allt… – Det vill säga trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud och att bönen, allmosan, fastan och vallfärden är obligatoriska. Skulle han då neka Uppståndelsen, är han otrogen. Allâh (ta´âlâ) sade:

”De otrogna påstår att de inte skall uppväckas från de döda. Säg: ”Jo, vid min Herre! Helt visst skall ni återuppväckas och då skall ni få veta vad ni har gjort. Detta är lätt för Allâh.”” (64:7)

Författaren (rahimahullâh) sade att det råder samstämmighet om det.

De som förnekar Allâh och Hans sändebud… – Det har redan föregått tal kring denna vers. Författaren nämnde den för att bevisa att den som tror på en del och förnekar en annan, har förnekat allt.