70. Ingen vettig människa betror sådant

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 106-107

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

121 – Vi tror på förvanternas underverk som har rapporterats autentiskt från pålitliga återberättare.

FÖRKLARING

Bra gjort av författaren (rahimahullâh) som reserverade sin sägelse med vad “som har rapporterats autentiskt”. Ty människorna, framför allt de senare generationerna, har utvidgat berättelserna om underverken till en sådan grad att ingen människa, med minsta lilla vett, betvivlar deras falskhet. Ibland består de även av större avguderi relaterat till Allâhs herravälde. ash-Sha´rânîs bok “Tabaqât-ul-Awliyâ’” är en av de böcker som rymmer flest sådana falskheter. Däri sade en av hans förvanter:

“I tjugo år lät jag bli att säga “Var!” – och det är utav respekt för Allâh.”

Fjärran är Allâh från vad de orättvisa säger!

Å andra sidan finns även en bra mängd autentiska sägningar relaterade till följeslagarnas underverk i Imâm an-Nawawîs bok “Riyâdh-us-Sâlihîn”1.

1Se min granskning av “Riyâdh-us-Sâlihîn” (1516-1523).