7. Sunnah att be ´Îd-bön på böneplats

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Salât-ul-´Îdayn, sid. 20-21

Som du ser utgör dessa hadîther definitiva bevis för att det är Sunnah att be ´Îd-bön på böneplats. Åsikten delas av majoriteten. Imâm al-Baghawî sade i ”Sharh-us-Sunnah”:

”Det är Sunnah för imamen att gå ut till ´Îd-bönerna. Vid hinder får han be i moskén.”1

Det vill säga en moské i staden.

Imâm an-Nawawî sade när han förklarade den första hadîthen:

”Hadîthen är ett bevis för den som rekommenderar ´Îd-bön på böneplats och att handlingen är bättre där än i moské. Så gör människor i flesta länder. Vad Makkahs invånare beträffar, har de alltid bett den i moskén. Våra kollegor har två åsikter i sakfrågan:

1 – Utifrån hadîthen är det bättre att be den i öknen.

2 – Det är bättre att be den i en rymlig moské. Enligt majoriteten är denna åsikt mest korrekt. Enligt dem ber Makkahs invånare bönen i moskén eftersom den är rymlig. Samtidigt menar de att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad den på böneplats eftersom hans moské var orymlig. Detta bevisar att det är bättre att be bönen i en rymlig moské.”2

1Vilket har sagts av Shaykh ´Alî al-Qârî i ”al-Mirqât”. Se ”Sharh-us-Sunnah” (4/294), al-Maktab al-Islâmîs upplaga med Shu´ayb Arnâ’ûts och Zuhayr ash-Shâwayshs verifiering.

2Sharh Sahîh Muslim.