7. Salafs ordagranna förhållande till egenskaperna

19 – Yahyâ bin ´Ammâr sade i sin avhandling efter att ha nämnt en stor mängd imamer bland följeslagarna och generationerna efter dem:

Ingen av oss tillåter att man frigjort uttalar sig om egenskaperna, tolkar Allâhs (´azza wa djall) skrift eller förklarar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal, adderar något till Qur’ânen och Sunnah eller reducerar något därifrån. Vi vare sig överdriver, liknar eller överskrider Qur’ânen och Sunnah.”

20 – Imâm Abû Bakr Muhammad bin Khuzaymah sade:

De egenskapsrelaterade rapporteringarna är överensstämmande med Qur’ânen. Senare generationer har återberättat dem från tidigare generationer, från följeslagarna och efterföljarna till vår tid, i den bemärkelse att de är Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Man skall ha kunskap om Honom, betro Honom och underkasta sig det Han (ta´âlâ) har sagt i uppenbarelsen samt det Hans profet och sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om Hans skrift. Det skall göras utan tolkning och förnekelse, utan liknelse och jämförelse.”

21 – Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Ahmad underrättade oss: Abû Bakr at-Turaythîthî underrättade oss: Abûl-Qâsim Hibatullâh underrättade oss: Muhammad bin Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: Muhammad bin al-Hasan underrättade oss: Ahmad bin Zuhayr underrättade oss: ´Abdul-Wahhâb bin Nadjdah al-Hûtî underrättade oss: Baqiyyah berättade för oss: al-Awzâ´î berättade för oss:

az-Zuhrî och Makhûl brukade säga: ”Framför dessa hadîther som de har kommit.”