7. Profetens fråga till slavinnan

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 50-53

Några av bevisen är:

26 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga till slavinnan:

Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

Återberättad av Abû Hurayrah, Mu´âwiyah bin al-Hakam, Muhammad bin ash-Sharîd och Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum).

27 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen? Morgon och afton tar jag emot uppenbarelser från Honom som är ovanför himlen.”2

Rapporterad av Muslim.

28 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att det inte finns en man som kallar på sin kvinna till sin madrass varpå hon vägrar honom det, utan att Han som är ovanför himlen är arg på henne till dess att han behagas av henne.”3

Rapporterad av Muslim.

29 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När Ibrâhîm blev kastad i elden sade han: ”Allâh! Du är ensam ovanför himlen och jag ensam dyrkar Dig på jorden.”

Dess berättarkedja är god.

30 – Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”4

Rapporterad av Abû Dâwûd.

1Kitâb-ul-Îmân, sid. 36. al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor. Muslim rapporterade den via författarens håll samt andra håll.” (Kitâb-ul-Îmân, sid. 36)

2al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).

3al-Bukhârî (5194) och Muslim (1436). Formuleringen finns hos Muslim.

4Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3892).