7. Pärlor om al-Ismâ´îlî

10 – al-Ismâ´îlî (d. 371) Kull 12

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Den precise Imam och Hâfidh, Shaykh-ul-Islâm Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm bin Ismâ´îl bin al-´Abbâs al-Ismâ´îlî al-Djurdjânî. Sitt områdes Shâfi´iyyahs store man.

Han föddes 277. Efter 289 (12 år gammal) hörde han hadîth från Ibrâhîm bin Zuhayr al-Hilwânî, Hamzah bin Muhammad al-Kâtib, Yûsuf bin Ya´qûb al-Qâdhî, Ibn Abî Shaybah, Abû Ya´lâ, Ibn Khuzaymah m fl.

Han har en rapporterad Mu´djam. Han författade en Hadîth-bok vars krav är endast autentiska hadîther och många andra böcker däribland ”Musnad ´Umar (radhiya Allâhu ´anh)” som han har filtrerat till två volymer. Jag har läst i den och skrivit kommenterar i den. Jag blev förbryllad av den här imamens minne. Där och då fastslog jag att de senare generationerna kommer inte att uppnå samma minne och kunskap som de tidigare generationerna hade.

ad-Dâraqutnî sade:

”Jag bestämde mig flera gånger för att resa till Abû Bakr al-Ismâ´îlî, men jag fick aldrig chansen.”

al-Hâkim sade:

”al-Ismâ´îlî var sin tids unikum. Han var Muhaddithûns och Fuqahâ’s lärare. Han var den ädlaste av dem sett till ledarskap, värdighet och givmildhet. Ingen av dessa målgruppers lärda och kloka människor säger något annat.”

Hamzah as-Sahmî sade:

”Abûl-Fadhl Dja´far bin al-Fadhl bin al-Furât frågade mig i Egypten om al-Ismâ´îlî, hans liv och hans böcker. Jag berättade för honom om hans verk, Masânîd, böcker i vilka han nämner återberättare med få hadîther, hans Takhrîdj till al-Bukhârîs ”as-Sahîh” och hela hans liv. Han blev förtjust och sade: ”Han fick kunskap, status och fint uppförande.”

Hamzah as-Sahmî sade:

”Jag hörde flera stycken däribland Hâfidh Ibn-ul-Mudhaffar berätta om Abû Bakrs fina läsning. De sade: ”Han satt alltid längst fram i sittningen. När han kom till en sittning läste ingen annan än han.”

Abû Bakr al-Ismâ´îlî sade:

”När jag var liten skrev jag ned en diktamen med min handstil. Det var 283. Jag var då sex år.”

Hamzah as-Sahmî sade:

”Det betyder att Abû Bakrs familj var på honom redan när han var liten. Hans son Abû Sa´d och de lärda i Djurdjân studerade Fiqh under honom.”

Abû Bakr al-Ismâ´îlî sade:

”Håll fast vid er kännedom – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Skrifter, sändebud och acceptera det som Allâhs (ta´âlâ) Bok har sagt och det som autentiskt har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall det varken avvikas från eller avvisas.”

Abût-Tayyib at-Tabarî sade:

”Jag reste till Abû Bakr medan han levde, men han dog innan jag hann träffa honom.”

Hamzah as-Sahmî sade:

”Han dog i Radjab 371, 94 år gammal.”