7. Hadîth ”Tre personer närvarar vid fredagsbönen…”

723 – Han berättade också att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer närvarar vid fredagsbönen. En person närvarar och talar lättsinnigt – det är hans andel av den. En annan person närvarar vid den med åkallan. Han är en man som åkallar Allâh; antingen bönhör Han honom eller så gör Han inte det. En tredje person närvarar vid den med gehör och tystnad utan att tränga sig förbi någon muslim eller besvära någon. För honom stryker den bort hans synder fram till nästa fredag och tre dagar till. Ty Allâh sade:

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”12

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”.

16:160

2Autentisk.