7. Hadîth ”Behandla era sjuklingar med välgörenhet…”

744 – al-Hasan berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Behandla era sjuklingar med välgörenhet.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd i ”al-Marâsîl”, at-Tabarânî, al-Bayhaqî och andra via en grupp följeslagare sammanbundet från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att den återberättas utan följeslagare i berättarkedjan tycks dock vara mer korrekt.

1God via andra.