7. Femte beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

5 – Abûl-Fath underrättade oss: Abûl-Fadhl Ahmad bin al-Hasan bin Khayrûn underrättade oss: Abû ´Alî al-Hasan bin Ahmad bin Ibrâhîm bin Shâdhân underrättade oss: Abû Sahl Ahmad bin Muhammad Ziyâd al-Qattân underrättade oss: Abû Yahyâ ´Abdul-Karîm bin al-Haytham bin Ziyâd ad-Dayr´âqûlî underrättade oss: Radjâ’ bin Muhammad al-Basrî underrättade oss: ´Imrân bin Khâlid bin Talîq berättade för oss: Min fader berättade för mig, från sin fader, från sin farfar som sade:

”Quraysh hade gått till al-Husayn, ´Imrâns fader, och sagt: ”Den här mannen förtalar våra gudar. Vi vill att du talar med honom och tillrättavisar honom.” De följde honom till dess att de nästan var framme vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dörr. De satte sig ned och al-Husayn gick in. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick syn på honom och sade: ”Gör plats åt gamlingen.” De gjorde så. ´Imrân och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var närvarande. al-Husayn sade: ”Vi har fått reda på att du förtalar våra gudar. Din fader var en nobel man.” Han sade: ”Både min och din fader är i Elden. Husayn! Hur många gudar dyrkar du i dag?” Han svarade: ”Sju på jorden och en gud ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem tillber du när du drabbas av svårigheter?” al-Husayn svarade: ”Honom som är ovanför himlen.” Profeten sade: ”Han allena bönhör dig och ändå avgudar du andra med Honom? Antingen är du inte nöjd med Honom eller också fruktar du inte att Han straffar dig.” Han sade: ”Varken det ena eller det andra.” Jag visste att jag aldrig hade talat med en liknande person. Då sade han: ”Husayn! Konvertera till islam så skonas du.” Han sade: ”Jag har folk och familj under mig. Vad skall jag säga till dem?” Han sade: ”Säg:

”Allâh! Jag ber Dig vägleda mig till det som är bäst för mig, skydda mig mot min själs ondska, lära mig det som gagnar mig, gagna mig med det som Du har lärt mig och utöka min kunskap som gagnar mig.”

Han sade så och hann konvertera till islam innan han hade rest sig upp. Följaktligen började ´Imrân pussa hans huvud, händer och fötter. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg det började han gråta. Det sades: ”Varför gråter du, Allâhs sändebud?” Han sade: ”På grund av ´Imrâns handling. När al-Husayn gick in som avgudadyrkare reste han sig varken upp eller ens tittade mot hans håll. Först när han konverterade till islam uppfyllde han hans rättighet. Det rörde mig.” I samband med att al-Husayn gick upp för att gå ut sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Res er upp och följ honom till hans hem.” Väl ute tittade Quraysh på honom varefter de förtalade honom och gick därifrån.”1

1Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd”, sid. 120, al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât”, sid. 534, och adh-Dhahabî i ”al-´Uluww, sid. 24, som sade:

”´Imrân är svag.”