7. Ett kall till allmän islam är Hasan al-Bannâs kall

Ett par pålitliga bröder berättade för oss om mötet mellan Hasan al-Bannâ (rahimahullâh) (som hade med sig några ledande personligheter från al-Ikhwân al-Muslimûn) och den högste ansvarige för Ansâr-us-Sunnah al-Muhammadiyyah Shaykh Muhammad Hâmid al-Faqî (rahimahullâh) i Ansâr-us-Sunnah al-Muhammadiyyahs lokal i ´Âbidîn. Shaykhen hade ett par bröder med sig. Hasan al-Bannâ kom med förslaget att samarbeta inom Da´wah. Då frågade Shaykh Muhammad Hâmid al-Faqî:

”Vad skall vi kalla till?” Hasan al-Bannâ sade: ”Till allmän islam.” Shaykh Muhammad al-Faqî sade: ”Låt oss börja med att kalla till Tawhîd, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära.” Hasan al-Bannâ protesterade och sade: ”Då lämnar människorna oss.”

Var och en höll fast vid sin ståndpunkt. Därefter träffades de flera gånger utan att komma överens. Var och en fortsatte med sitt sätt som de hade från början.

Bland dem som berättade för mig om den här sittningen är min biologiske broder Shaykh Muhammad [bin ´Abdil-Wahhâb al-Bannâ] och Ahmad al-Gharîb.

Shaykh ´Abdul-´Azîz ´Âshûr berättade att hans fader sade:

”Shaykh Muhammad Hâmid al-Faqî träffade Hasan al-Banna och ledande Mu´attilah. Shaykhen sade till Hasan al-Bannâ:

”Du samlar bara allt möjligt.”

Och han sade till Mu´attilah:

”Säg inte att ni dyrkar Allâh. Er gud har inga egenskaper medan Allâh har namn och egenskaper som är bekräftade i Qur’ânen och Sunnah.”