69. Abû Hurayrahs dotters guldsmycken

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 151-152

För det tredje har det bekräftats ett och annat som upplöser den påstådda samstämmigheten. Muhammad bin Sîrîn berättade att han hörde Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) säga till sin dotter:

”Ta inte på dig guld. Jag fruktar att du hamnar i lågor.”1

Ibn ´Asâkir rapporterade via två andra vägar:

”Abû Hurayrahs dotter sade till honom: ”Flickorna retar mig för att du inte smyckar mig i guld.” Då sade han: ”Säg till dem: ”Min fader smyckar mig inte i guld eftersom han fruktar att jag ska hamna i lågor.”

´Abdur-Razzâq2 rapporterade liknande och al-Baghawî nämnde den med reducerad berättarkedja i ”Sharh-us-Sunnah” och nämnde kontroversen i ämnet. Efter att han hade nämnt att de flesta lärde tillåter kvinnor ha på sig cirkelformade guldsmycken, sade han:

”Andra föraktar det.”3

Därefter nämnde al-Baghawî Asmâ’ bint Yazîds omnämnda hadîth. Den föraktlighet som al-Baghawî nämnde här åsyftar förbud, vilket var en känd term bland Salaf som rättade sig efter Qur’ânens ordval, däribland Hans (ta´âlâ) ord:

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

”… och Han har ingjutit i er avsky mot otro och mot all synd och olydnad.”4

Jag har förklarat det ingående i ”Tahdhîr-us-Sâdjid”. Ett annat exempel nära till hands är att Imâm Ahmad och Imâm Ishâq bin Râhûyah föraktade guldringar för män. Också den sortens föraktlighet åsyftar förbud utifrån de omnämnda hadîtherna. Detsamma gäller guldringar för kvinnor eftersom bevisen är konkreta. De som säger att de är föraktfulla syftar på en föreskriven föraktlighet, det vill säga förbud.

1´Abdur-Razzâq (11/70/10035), Ibn Sâ´id (1/35) med Hâfidh Ibn ´Asâkirs handskrift och Ibn Hazm (10/82). Berättarkedjan är autentisk.

2al-Musannaf (19938).

3Sharh-us-Sunnah (3/210/82).

449:7