68. Ingen tror på att brädor och stenar skapar och försörjer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 73

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han säger att avguderi går ut på att avguda statyer, vilket de säger sig inte göra, ska du fråga honom vad idoldyrkan innebär. Tror du att avgudadyrkarna tror att brädorna och stenarna skapar, försörjer och bönhör sina dyrkare? Qur’ânen beljuger det.

Om han säger att avguderi går ut på att dyrka brädor, stenar, reliker och annat, åkalla dem och slakta för dem i hopp om närhet till Allâh, avvärjt ont och frambringat gott, ska du instämma. Det är just det ni gör vid stenar, reliker och annat.

FÖRKLARING

Om avgudadyrkaren säger till dig att avguderi handlar om att dyrka statyer, något de säger sig inte göra, ställs han två frågor:

Den första: Vad innebär det att dyrka statyer? Tror du att deras dyrkare tror att de skapar, skänker uppehälle och styr skapelsernas ordning åt den som tillber dem? Det är ett påstående som dementeras av Qur’ânen.